دکتر مازیار میر، دوره حرفه ای مذاکره، زبان بدن Archives - برف که میباره